ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1 – Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “de AGV”) zijn opgesteld om de richtlijnen vast te stellen voor de levering en het gebruik van de inhoud en diensten van de website www.symbiosys.com/nl-be (hierna “de website”) tussen de uitgever van de website – het bedrijf BIOCODEX Benelux SA/NV (hierna “de Uitgever”) en de websitegebruiker (hierna “de gebruiker”).

Toegang tot de website en de inhoud ervan, evenals het gebruik van de diensten die door de website worden aangeboden, impliceert dat de gebruiker deze AGV zonder uitzondering aanvaardt. Aangezien de AGV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, wordt de gebruiker verzocht deze regelmatig te raadplegen.

2 – Legal information

Website uitgever

BIOCODEX Benelux

Boulevard de l’Humanité 292

1190 FOREST

Belgique

+32 (0)2 370 47 90

Contacteer Biocodex

Directeur-uitgever: Dhr. Pierre Toussaint, CEO.

BIOCODEX BENELUX is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een maatschappelijk kapitaal van, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0401936623, met maatschappelijke zetel te Marie Curie Square 20, 1070 Anderlecht – België, vertegenwoordigd door de heer Pierre Toussaint, naar behoren gemachtigd in zijn hoedanigheid van CEO.

Intracommunautair BTW-nummer: BE 0401936623

Website hosting

ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D

92210 SAINT CLOUD

France

+33 (0)1 41 16 34 95

3 – Doel van de website en toegang tot diensten

De website is ontworpen om algemene welzijnsartikelen en productinformatie te presenteren.

De website is overal en voor elke gebruiker met een internetverbinding toegankelijk. Alle kosten die gemoeid zijn met het bezoeken van de website (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De website geeft de gebruiker toegang tot de volgende diensten:

algemene informatie over producten
nieuwsartikelen en tips (blog)
een hulpmiddel voor het vinden van producten
inschrijving op de nieuwsbrief
een contactformulier

De Uitgever gebruikt alle tools die tot zijn beschikking staan ​​om een ​​hoogwaardige toegang tot de website en zijn diensten te garanderen. Dit is echter een middelenverbintenis en niet een resultaatsverplichting: de gebruiker stemt er dus mee in om geen enkele vergoeding te eisen van de uitgever en hun leveranciers, in het geval dat de website niet beschikbaar is op het moment dat de gebruiker er toegang toe wil hebben.

Toegang tot de website en zijn diensten kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd, voor onderhoudsdoeleinden of om enige andere reden.

De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van interferentie, onderbrekingen, computervirussen, storingen of verbroken verbindingen van het apparaat die de toegang of navigatie van de gebruiker tijdelijk zouden kunnen verhinderen.

Hoewel de Uitgever de grootste zorg heeft besteed aan de ontwikkeling van de site, kan deze toch onnauwkeurigheden bevatten. De gebruiker wordt uitgenodigd om de Uitgever op de hoogte te stellen van eventuele suggesties voor optimalisatie.

4 – Verantwoordelijkheden

n overeenstemming met de geldende wetgeving worden voedingssupplementen en medische hulpmiddelen die door de Uitgever op de markt worden gebracht, aangegeven bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het nemen van een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

Alle informatie die op de website wordt verstrekt met betrekking tot welzijn, wordt uitsluitend ter informatie gepresenteerd. Deze informatie claimt niet alle aspecten van welzijn en voeding te dekken. De gebruiker gebruikt de website onder zijn eigen verantwoordelijkheid. In het bijzonder erkent hij en stemt ermee in niet te vertrouwen op de informatie die erin staat om beslissingen te nemen over zijn gezondheid of mogelijke medische behandeling zonder het advies van een gezondheidsprofessional.

De Uitgever streeft ernaar om gecontroleerde informatie van hoge kwaliteit te verstrekken. Informatiebronnen kunnen echter niet volledig worden gegarandeerd.

Alle “uitgaande” links op de website stellen de gebruiker in staat om toegang te krijgen tot informatie en andere aanvullende bronnen die beschikbaar zijn op internet, of om informatie te delen op sociale netwerken. De Uitgever heeft geen middelen om de inhoud van deze volledig onafhankelijke sites van derden te controleren en kan als zodanig niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het bezoeken van deze sites van derden en hun inhoud.

De gebruiker mag alleen een hyperlink naar de website plaatsen met de formele en voorafgaande toestemming van de Uitgever.

5 – Intellectueel eigendom

De website is intellectueel werk dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De website en alle items die de website bevat (zoals logo’s, teksten, foto’s, afbeeldingen, pdf-bestanden en video’s, enz.) zijn het exclusieve eigendom van de uitgever. De betreffende domeinnaam is geregistreerd en beschermd.

De gedeeltelijke of volledige reproductie of reproductie van de website of van een van de samenstellende componenten is uitsluitend toegestaan ​​voor privégebruik. Elke duplicatie of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de website of van een van de samenstellende componenten op welk medium en op welke manier dan ook voor andere doeleinden en in het bijzonder voor zakelijke doeleinden zonder formele toestemming van de uitgever en / of de copyrighthouder is verboden en vormt valsemunterij die strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Hetzelfde geldt voor databases die voorkomen op de website en die worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 betreffende de omzetting in de Franse wet op intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

Merken en logo’s die op de website voorkomen, zijn geregistreerde merken (semi-figuratief en anderszins). Bovendien zijn de afbeeldingen op de website auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van genoemde afbeeldingen, merken of logo’s van de componenten van deze internetsite is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zoals gedefinieerd in artikel L 713-2 van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Fotocredits: istock.com, gettyimages, shutterstock.com, canva.com

6 – Gegevensbescherming

De Uitgever verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) na te leven.

De gebruiker kan vrij rondkijken op de website zonder expliciet persoonlijke informatie te verstrekken. Desalniettemin kan hij worden verplicht om gegevens over hem te verstrekken, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de Uitgever. Bovendien maakt de site gebruik van “cookies”, die gegevens over de gebruiker naar derden kunnen sturen.

Om te begrijpen hoe persoonlijke gegevens op de website worden verwerkt, moet de gebruiker het gegevensbeschermingsbeleid en het cookiebeleid op de site zorgvuldig lezen.

Het gebruik van de website impliceert namelijk dat de gebruiker deze documenten heeft gelezen en begrepen en dat hij / zij zich ertoe heeft verbonden ze regelmatig te raadplegen.

7 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

De AGV vallen onder de Belgische wetgeving. Elk conflict of verschil in interpretatie valt onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken

Geüpdatet op 2021-02-25