Gegevensbeschermingsbeleid

Geüpdatet op 2021-02-25

1 – Inleiding

Het gegevensbeschermingsbeleid, beschreven in dit document, is van toepassing op de website https://gestarelle.be (hierna “de website”). Het doel is om de gebruiker van de website (hierna “de gebruiker”) te informeren over de verwerking van de Uitgever van de website – het bedrijf BIOCODEX BENELUX SA/NV (hierna “de Uitgever”), van de gegevens die op hem betrekking hebben, de rechten die hij heeft over zijn gegevens en hoe hij deze rechten kan uitoefenen.

2 – Algemene bepalingen

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Uitgever op de Website, tenzij anders vermeld in de specifieke bepalingen.

Wettelijk kader

De Uitgever, als gegevensbeheerder, verklaart dat hij persoonsgegevens op de website verwerkt, in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, in het bijzonder Verordening (EU ) 2016/679 van 27 april 2016 – Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “de AVG”).

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder wordt als volgt geïdentificeerd:

BIOCODEX BENELUX, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een maatschappelijk kapitaal van, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0401936623, met maatschappelijke zetel te Marie Curie Square 20, 1070 Anderlecht – België, vertegenwoordigd door de heer Pierre Toussaint, naar behoren gemachtigd in zijn hoedanigheid van CEO.

Rechten van de gebruiker op zijn gegevens

In overeenstemming met de AVG kan de Gebruiker, op de gegevens die op hem betrekking hebben en zijn identiteit bewijzen, een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet uitoefenen bij de Data Protection Officer (DPO) van Biocodex (alleen in het Frans of Engels ) per e-mail (dpo@biocodex.com) of per post (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Frankrijk); de Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de GBA in België – https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Beveiliging van persoonlijke gegevens

De Uitgever neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te waarborgen en heeft met name tot doel te voorkomen dat deze worden vervormd of beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

De Uitgever gebruikt het https-protocol op de website. Met dit beveiligingsmechanisme kan de gebruiker de identiteit verifiëren van de website die hij of zij bezoekt, dankzij een authenticatiecertificaat dat is uitgegeven door een derde partij die bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Het garandeert ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die door de gebruiker worden verzonden, zoals de informatie die is ingevoerd in het contactformulier.

3 – Specifieke bepalingen

 De volgende bepalingen zijn specifiek voor elke verwerking van persoonsgegevens door de Uitgever op de website. In het bijzonder beschrijven ze:

 • het doel van de verwerking
 • de rechtsgrond
 • de betrokken personen
 • de persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de termijn van het behouden
 • de ontvangers van de gegevens

Deze bepalingen kunnen naderhand worden aangevuld of gewijzigd, afhankelijk van de evolutie van de site en de verwerkingsactiviteiten die door de Uitgever in verband met de site worden uitgevoerd.

Contactformulier

Doel van de verwerking

Via het contactformulier op de Website kan de gebruiker elektronisch contact opnemen met de Uitgever. Door deze verwerking van persoonsgegevens kan de Uitgever:

 • de aan hem geadresseerde berichten ontvangen
 • correspondentie met de gebruiker volgen
 • voldoen aan zijn verplichtingen inzake farmacovigilantie
 • ontwikkelen van servicestatistieken

De wettelijke basis van de verwerking zijn de legitieme belangen die de Uitgever nastreeft in zijn relatie met de gebruiker.

Als de communicatie deel uitmaakt van het kader voor farmacovigilantie, worden de gegevens van de gebruiker verder verwerkt die specifiek voor dit kader zijn bedoeld.

De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Betrokken personen

De verwerking heeft betrekking op elke gebruiker die elektronisch contact wil opnemen met de Uitgever, evenals op het personeel van de Uitgever dat verantwoordelijk is voor het verwerken van verzoeken.

Verwerkte gegevens

 • Gebruikersidentiteit en e-mailadres
 • datum, onderwerp en hoofdtekst van het bericht
 • activiteitsstatistieken

Verplichte gegevens zijn nodig voor de juiste behandeling van het verzoek.

De gegevens worden 5 jaar bewaard vanaf de verwerking van het verzoek. Valt de mededeling echter binnen het kader van farmacovigilantie, dan wordt de bewaartermijn bepaald in de verdere verwerking die specifiek voor dat doel voorzien is.

Ontvangers van gegevens

De verwerking betreft het personeel van de Uitgever:

 • dat verantwoordelijk is voor het verwerken van correspondentie met betrekking tot de website
 • dat verantwoordelijk is voor de publicatie van de inhoud en de technische administratie van de Website
 • toegewezen aan het management van farmacovigilantie

De ontvangers van gegevens zijn ook het personeel van de betrokken dienstverleners.

Er vinden geen gegevensoverdrachten plaats buiten de Europese Unie.

 Abonnement op de nieuwsbrief

Doel van de verwerking

De Uitgever geeft de gebruiker de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van de website om op de hoogte te blijven van het nieuws op de website. Door deze verwerking van persoonsgegevens kan de Uitgever:

 • abonnementen en elektronische mailings beheren
 • ontwikkelen van servicestatistieken

De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming van de betrokken persoon.

De Gebruiker kan zich uitschrijven (zijn toestemming intrekken) via de uitschrijflink in de nieuwsbrief die hij heeft ontvangen.

De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Betrokken personen

De verwerking betreft elke Gebruiker die de nieuwsbrief wenst te ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres.

Verwerkte gegevens

 • E-mailadres
 • Inschrijvingsdatum
 • Statistieken met betrekking tot de nieuwsbriefservice

Het verzamelen van het e-mailadres is verplicht voor het versturen van de nieuwsbrief.

De Uitgever bewaart het e-mailadres zolang de betrokkene zich niet uitschrijft (via de uitschrijflink opgenomen in de nieuwsbrieven).

Ontvangers van gegevens

Afhankelijk van hun respectieve behoeften zijn alle of een deel van de gegevens ontvangers:

 • de gebruiker van de website die zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief
 • het personeel van de Uitgever dat verantwoordelijk is voor het beheer van de nieuwsbriefdienst, het publiceren van inhoud en het technisch beheer van de website
 • het personeel van de dienstverleners waarop de Website betrekking heeft

Aangezien de nieuwsbriefservice door een derde partij kan worden geleverd, kunnen de gegevens buiten de Europese Unie worden verzonden.

Beperkte toegang

Doel van de verwerking

De Uitgever stelt de gebruiker in staat om met een login en een wachtwoord verbinding te maken met de website om te profiteren van gepersonaliseerde inhoud. Afhankelijk van het geval kan de Uitgever:

 • communicatie personaliseren
 • een bestelomgeving voorstellen, in het geval van een e-commerce website (winkelwagen en bestelgeschiedenis, betalingsmodule, factuurgeschiedenis, sponsoring, enz.),
 • een e-learningomgeving aanbieden, in het geval van een e-learningwebsite (opleidingsmodules, evaluatievragenlijsten, quizzen, spelletjes, enz.),
 • statistieken opstellen met betrekking tot de aangeboden inhoud / diensten, enz.

 

De wettelijke basis van de verwerking zijn de legitieme belangen die de Uitgever nastreeft in zijn relatie met de gebruiker.

De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Betrokken personen

De verwerking betreft elke gebruiker met een persoonlijk account op de site.

Verwerkte gegevens

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Login-ID en wachtwoord
 • Informatie over de aangeboden inhoud / diensten
 • Statistische informatie
 • Logboekgegevens voor verbindingen

Het e-mailadres, evenals de login-ID en het wachtwoord, zijn verplicht voor de werking van het persoonlijke account.

De gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard na de laatste login van de gebruiker.

Ontvangers van gegevens

Afhankelijk van hun respectieve behoeften zijn alle of een deel van de gegevens ontvangers:

 • de gebruiker van de website met een persoonlijk account,
 • het personeel van de Uitgever dat verantwoordelijk is voor het beheer van de inhoud / gepersonaliseerde diensten en het technisch beheer van de website,
 • het personeel van de dienstverleners waarop de Site betrekking heeft.

Omdat bepaalde gepersonaliseerde inhoud door een derde kan worden geleverd, kunnen de gegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie.

Cookiebeheer

Het beheer van cookies is een speciale verwerking van persoonlijke gegevens, dat wordt beschreven in het cookiebeleid op de Website. cookiebeleid présente sur le Site.